Ako kapitalizmus plodí fašizmus:Komu vyhovuje falšovanie antifašistických dejín?

V poslednej dobe badať prekrúcanie dejín 2. svetovej vojny. Pomaly sa nás snažia presviedčať, že hlavný podiel na porážke nacistov nemá sovietska Červená armáda, ale západné mocnosti, na čele s armádou USA. Snažia sa verejnosť presvedčiť, že komunisti a fašisti sú to isté, tým samozrejme naznačujú, že socializmus a fašizmus patria k sebe, kým o kapitalizme tvrdia, že ide o demokraciu. Na základe týchto dvoch klamstiev kapitalisti vytvárajú dojem, že nad fašizmom zvíťazil kapitalizmus a tak prekrývajú skutočnosť, že kapitalizmus je tvorcom fašizmu a že fašizmus dokáže poraziť jedine socializmus, lebo odstraňuje podmienky pre jeho vznik.

Stačí porovnať silu a intenzitu bojov , ktoré prebiehali medzi Červenou armádou na území Slovenska a americkou armádou na území západnej Európy. Kde dedinu na východe bránili fašisti akoby sa jednalo o centrum „ríše“ a na západe sa fašisti vzdávali Američanom a Britom v takých kvantách, až brzdili ich postup. Americkí kapitalisti vojnu využili na zlepšenie svojho ekonomického a mocenského postavenia a po vojne ovládli voľné európske trhy. Keď sa jednalo o zisk bez váhania s fašistami obchodovali a dodávali im suroviny a materiály, ktorými fašisti zabíjali ich vlastných vojakov.

Podmienky a využitie fašizmu

1. základnou podmienkou je sociálne, ekonomické ohrozenie strednej triedy chudobou a kriminalitou skupín ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Kapitalisti pomocou svojej propagandy vysvetľujú zhoršenie sociálnej, ekonomickej a bezpečnostnej situácie občanov tým, že z toho obviňujú ľudí inej národnosti, rasy, náboženstva a politického názoru (hlavne socialistickej orientácie).
2. kapitalisti využívajú fašizmus na zakrytie skutočných príčin, ktoré spôsobili danú situáciu. A to sú protirečenia kapitalizmu: protirečenie medzi spoločenským charakterom výroby (vyrábajú všetci) a súkromno-kapitalistickým prisvojovaním si vytvorenej hodnoty (prisvojuje si ju kapitalista), to spôsobuje hromadenie majetku u majiteľov výrobných prostriedkov a úbytok majetku, chudobu u zamestnancov. Ničenie malých kapitalistov veľkokapitalistami, ako dôsledok konkurenčného boja a ustavičný rast výroby vytvára stálu potrebu nových trhov (napr. cielené tvorenie nenávisti voči kapitalistickému Rusku)

Čo je fašizmus

– Fašizmus je plod hospodárskej a politickej krízy kapitalizmu.

– Fašizmus je krvavá, teroristická diktatúra vykorisťovateľskej triedy (kapitalistov).

– Fašizmus kapitalisti využívajú ako neoficiálnu kontrarevolučnú silu na boj so všetkým pokrokovým (napr. podpora rôznych fašistických režimov kapitalistami)

– Hlavným masovým zdrojom fašizmu je mestská a dedinská stredná trieda, ktorej základy materiálnej existencie podrýva rozvoj kapitalizmu plus kriminálne a úpadkové živly spoločnosti. Fašizmus využíva jej sociálnu nespokojnosť.

– Fašizmus sa vyznačuje existenciou zväzku s početnou časťou obyvateľstva, ktoré nepatrí k vládnucej triede a je využívané v záujme vládnucej triedy = kapitalistov. Fašizmus tejto časti obyvateľstva dáva nádej, že si takto zlepší svoje ekonomické postavenie, bude patriť k vládnucej triede.

– Fašizmus to je posledný pokus kapitalistov vyriešiť protirečenia kapitalizmu pri zachovaní samotného kapitalizmu, súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov (napr. národný socializmus v Nemecku, bez ohľadu na demagogický zvolený názov, výrobné prostriedky ostali súkromné, čiže v Nemecku bol kapitalizmus)

Nacistická ideológia

– tvorí ju súbor najreakčnejších, najspiatočníckejších myšlienok prevzatých z minulosti (napr. nenávisť voči Židom vytvorená už v stredoveku)

– sociálna demagógia s použitím sociálnych hesiel prevzatých z robotníckeho socialistického hnutia

– nenávistný antikomunizmus (kapitalistom to ohromne vyhovuje)

– bezohľadný rasizmus, vyžadujúci vyhubenie celých národov pod zámienkou menejcennosti (napr. v súčasnosti národy migrantov)

– odmietanie humanizmu

– využíva vlastenecký a náboženský cit občanov, aby hájili záujmy kapitalistov, snaží sa zakryť skutočnosť, že národ v kapitalizme je rozdelený na triedu vykorisťovateľov (kapitalistov) a triedu vykorisťovaných a ich záujmy sú protichodné. Členovia Hlinkovej gardy, napriek ich táraniu o láske k vlasti, za Boha a národ, pozabíjali slovenských katolíkov, okradli ich a pohádzali do vápenky. Asistovali pri vyvražďovaní celých katolíckych slovenských dedín, pomáhali ich vyrabovať a následne vypáliť. Môžu ďakovať len príchodu Červenej armády, ktorá zabránila tomu, aby sa aj zvyšní gardisti nestali vrahmi svojho vlastného národa.

Význam fašizmu pre kapitalistov

– Fašizmus je posledný pokus kapitalistov zabrániť socialistickej revolúcii. Pomocou fašistickej ideológie sa maskuje obyčajná lúpež majetku osobám označenými fašistami za nevhodných z rasových, náboženských a politických dôvodov. Ide tu o lúpež majetku od osobného vlastníctva uväznených a zabitých ľudí, až po majetky celých štátov. (napr. počas 2. svetovej vojny mali byť obyvatelia Čiech povraždení a čiastočne vysťahovaní ako otroci na Ural a Čechy sa mali stať veľkostatkom Himmlera; arizácia, privlastnenie si židovského majetku; obyvatelia Nemecka mali dostať gazdovstvá na Ukrajine; až po primitívne udanie suseda, že je komunista, Žid, boľševik, homosexuál a po jeho zadržaní, vyrabovanie jeho bytu, alebo získanie jeho pracovného miesta ).

Fašizmus je zdrojom obrovského množstva lacnej a nahraditeľnej pracovnej sily, otrokov, čo sú väzňami v koncentračných táboroch. (napr. počas 2. svetovej vojny každý fašistický aj okupovaný štát musel dodať stanovený počet otrokov, pracovnej sily. V nemeckých rodinách otročili ľudia z okupovanej Európy a nemecká stredná trieda bola spokojná ako sa vyšvihla do vyššej spoločnosti). Kapitalistické média a kapitalisti sa snažia cieľavedome vytvoriť dojem, že počas 2. svetovej vojny sa fašisti pokúsili vyvraždiť len Židov. Fašisti a nacisti sa vyznačovali Židovským a rómskym holokaustom, systematickým vyvražďovaním komunistov, ľudí ľavicového zmýšľania, antifašistov a Slovanov. Preto sa celý kapitalistický svet počas druhej svetovej vojny, až do poslednej chvíle robil, že nevedel, čo sa deje v koncentračných táboroch. V Prahe ešte 9. Mája fašisti popravovali komunistov a antifašistov.

Po zániku socializmu padli posledné zábrany, ktoré nútili kapitalistov aspoň v Európe k určitým sociálnym ústupkom. Miera vykorisťovania sa zväčšuje (predlžovanie pracovnej doby, predlžovanie odchodu do dôchodku, krachujúce celé kapitalistické štáty) to spôsobuje nárast nespokojnosti s kapitalizmom. Kapitalisti sú nútení, tak ako v minulosti obnoviť fašizmus proti narastajúcej hrozbe socialistickej revolúcii.

Ukázalo sa, že porážka nemeckého nacizmu v 2. svetovej vojne a jeho spojeneckých režimov neznamenala zánik a porážku fašizmu a nacizmu z dôvodu, že nebol porazený kapitalizmus. Fašizmus sa dá zničiť len odstránením kapitalizmu a nastolením socializmu.

kpt.Kloss- Miestna organizácia Vzdoru-strany práce na Spiši