Starosta Veľkého Lipníka objasňuje osadenie pamätnej dosky Pješčákovi a spor s Lorenzom

Obec Veľký Lipník sa rozhodla odhaliť pamätnú dosku svojmu rodákovi Prof. JUDr. Jánovi Pješčákovi, DrSC., za jeho výrazný podiel na oslobodení obce, ochranu života jej obyvateľov pri prechode fronty a jeho prínos k rozvoji obce Veľký Lipník. S jeho prispením bola v obci vybudovaná ZŠ, bytovka pre učiteľov, bolo založené poľnohospodárske družstvo s veľkochovom oviec, čo umožnilo využitie podhorských podmienok k poľnohospodárskej činnosti a bolo postavené zdravotné stredisko, ktoré dobré slúži občanom Veľkého Lipníka dodnes. Z obce Veľký Lipník sa stala spádová obec. ZŠ i zdravotné stredisko slúži i pre potreby okolitých obcí. Jána Pješčáka vnímajú obyvatelia obce veľmi pozitívne, ako svojho významného rodáka a patriota, ktorý sa vždy k obci hlásil a pomáhal v jej rozvoji. Tomu nasvedčuje i to, že zámer odhaliť pamätnú dosku bol demokraticky zvolenými poslancami odsúhlasený jednohlasne a bezvýhradne.

Pred predložením návrhu na umiestnenie pamätnej dosky som v rozhovoroch s viacerými občanmi obce zisťoval, ako vnímajú svojho rodáka pána Jána Pješčáka a zámer umiestniť mu pamätnú dosku na budove obecného úradu. Zistil som pritom, že pán Ján Pješčák je dodnes vnímaný ako veľmi skromný, vzdelaný a poctivý človek, ktorý sa vždy k svojej rodnej obci a jej obyvateľom hrdo hlásil, nikdy sa nehanbil za to, že vyrástol vo veľmi skromných pomeroch, ktorý sa vždy snažil za svojho života pomáhať občanom, ktorí sa na neho obrátili so svojimi starosťami. Bol a je vnímaný ako pozitívna osobnosť, ako významný rodák a patriot obce. Já osobne som sa nestretol ani s jednou negatívnou reakciou či nesúhlasným prejavom. Myslím, že je to názor väčšiny obyvateľov obce. Uvítal som preto súhlas jeho rodiny s umiestnením pamätnej dosky.

Tomuto názoru nasvedčuje i reakcia niektorých obyvateľov na činnosť tzv. aktivistov, ktorí sa snažili jeho pamiatku zneuctiť poškodiť pritom i majetok obce a reakcie niektorých obyvateľov bezprostredne po celej udalosti. Hrozilo, že dôjde k ich fyzickému napadnutiu. Dostáva sa mi značnej podpory od obyvateľov obce i ďalších subjektov, ktorí konanie tzv. aktivistov odsudzujú. Podpory sa mi dostalo i od zhromaždenia starostov obcí a miest okresu Stará Ľubovňa. Já osobne vnímam osobu pána Jána Pješčáka totožne ako ho vnímajú i mnohí ostatní obyvatelia obce Veľký Lipník, to jest ako významného rodáka, patriota, ktorý sa významne pričinil o rozvoj obce. To bol hlavný dôvod, prečo som predložil na rokovanie zastupiteľstva návrh na umiestnenie pamätnej dosky ako výraz poďakovania obyvateľov obce Veľký Lipník svojmu rodákovi. Samotný návrh na umiestnenie jeho pamätnej dosky som na rokovanie zastupiteľstva predložil po zrelej úvahe práve na základe rozhovorov s obyvateľmi Veľkého Lipníka. Umiestnenie pamätnej dosky je tak výrazom poďakovania občanov Veľkého Lipníka za jeho prínos pri oslobodení obce a jej následnom rozvoji.

Umiestnenie pamätnej dosky nie je hodnotením jeho pôsobenia počas jeho života v štátnych funkciách. To náleží historikom. Tomuto zodpovedá i samotný text pamätnej dosky. Prípad čatára pohraničnej stráže Jeřábka bližšie nepoznám. Z dostupných prameňov som iba zistil, že podľa rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe z roku 2003 sa Ján Pješčák na jeho popravení nepodieľal. Najvyšší súd jeho trestné stíhanie v uvedenej veci ukončil tým, že zamietol dovolanie najvyššej štátnej zástupkyne. I podľa tohoto rozhodnutia sa Ján Pješčák na popravení Jeřábka nepodieľal. Čerpal som z článku. Dr. Zdeněk Burián ( Anopress) z 13.8.2003 publikovaný pod názvom : Komunistický prokurátor bez viny, ktorý je dostupný na internete. Na otázku, či v danej veci Ján Pješčák, ktorý bol žalobcom v tejto veci konal pod tlakom, alebo z vlastnej vôle nedokážem odpovedať. Akákoľvek moja odpoveď na tuto otázku by bola iba špekuláciou.

Z dostupných prameňov tiež vyplýva, že i v kauze zavraždenia študentky Cervanovej, ktorá sa mediálne kladie Jánovi Pješčákovi za vinu bol odsudzujúci rozsudok nad páchateľmi tohoto činu potvrdený všetkými porevolučnými súdmi SR. Trom páchateľom bol trest v rámci nového porevolučného procesu dokonca zvýšený. I Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu sťažnosť osôb odsúdených za zavraždenie študentky Ľudmily Cervanovej neprijal, takže je dosť dobré nemožné mu toto odsúdenie dávať za vinu. Prameň: Internet, článok: Ľudmila Cervanová, ďalší místnost muzea, kde je celá kauza pomerne podobne, autentický a chronologický popísaná.

Na otázku prečo som rázne zasiahol proti pokusu o poškodenie pamätnej dosky uvádzam, že som chcel zabrániť jednak poškodeniu dosky, jej hanobeniu a zabrániť tiež poškodeniu majetku obce, samotnej dosky i fasády obecného úradu, ktorá bola nedávno opravená. Nebolo mojím úmyslom nikoho zraniť, ani napadnúť. Nikoho som ani nenapadol. Nedošlo k žiadnemu fyzickému kontaktu medzi mnou a pánom Ľubošom Lorenzom. Mojím jediným úmyslom bol zabrániť poškodzovaniu či ničeniu majetku obce, zabrániť protiprávnemu konaniu smerujúceho k poškodzovaniu obecného majetku. K pádu pána Ľuboša Lorenza z popolnice na zem a jeho následnému zraneniu došlo v dôsledku toho, že ďalšia osoba, ktorá stála pri popolnici do mňa strčila a já som pritom narazil do popolnice, čo následne vyvolalo stratu rovnováhy pána Ľuboša Lorenza a jeho pád na zem. Toto je možné zistiť i zo samotného videa o celej udalosti zverejnenom na internete. Celú udalosť vnímam ako cielenú provokáciu a výtržnosť. Preto som toto konanie oznámil orgánom polície.

Peter Labant- starosta obce Veľký Lipník